Write a comment

 

1. כללי

1.1  ד"ר יאנג בע"מ (להלן: "החברה" או "מפעילת האתר") הינה הבעלים והמפעילה של אתר www.dryang.co.il/ להלן: "האתר" המשמש כשער כניסה לאינטרנט. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו באמצעות מכשירי קצה שונים כפוף לתנאי השימוש באתר המפורטים בתקנון זה להלן (להלן: "תנאי השימוש"). אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. החברה שומרתלעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.

1.2
האתר מספק מידע בנושא רפואה משלימה, בריאות וטבע.

1.3
האתר נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור.

1.4
השימוש בלשון זכר בלבד הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.

1.5
פעולה באתר" משמעה – כל פעולה לשם הזמנת שירותים ו/או רכישת מוצרים המוצעים באתר.

2. תנאי השתתפות

2.1 כל ביצוע ו/או עיניין לבצע פעולה באתר לרבות גלישה באתר הנך מצהיר ומתחייב, כי אתה מודע לתקנון האתר ולתנאי השימוש בו ומקבלם ללא סייג וכי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או מי מטעמה, בקשר עם תנאי השימוש ותקנון זה..

2.2
רשאים לבצע פעולות באתר כל תושב שגילו מעל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף ביום ביצוע הרכישה ועד למילוי אחר כל תנאי פעולת הרכישה וסילוק מלוא מחירה . כדי שהחברה תוכל למלא אחר בקשתך לרכישת שירותים ו/או מוצרים, חשוב שהשירותים ו/או המוצרים שהזמנת יהיו זמינים ואו יימצאו במלאי של יצרני או יבואני המוצרים הכל לפי העניין. למרות שהחברה עושה כמיטב יכולתה להבטיח שהשירותים ו/או המוצרים המוצגים יהיו זמינים ו/או יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים אזלו מהמלאי. לפיכך, מובהר, כי ביצוע פעולה כפופה להימצאותם של המוצרים במלאי וככל שאלה אינם בנמצא, תישלח אליך על ידי החברה הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או שדר פקסימיליה ו/או הטלפון.

2.3 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הינו אישור של חברת האשראי אשר באמצעותה התחייבת לבצע את הרכישה, לפעולת הרכישה שעליה התחייבת.

2.4
אם חברת כרטיסי האשראי לא אישרה את התשלום, לא נוכל לספק את הזמנתך. במקרה זה נשלח אליך הודעה מתאימה בדואר אלקטרוני או טלפונית או באמצעות שדר פקסימיליה, ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך. לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך – . לתשומת לבך, אישור זה אינו מחייב את החברה ו/או מי מטעמה לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.

2.5
בעת ביצוע פעולה באתר תידרש להזין, על פי ההוראות שתקבל, את פרטיך. הזמנתך תשלח למרכז ההזמנות של החברה אשר תיבחן את אפשרות ביצועה מול ספק השירותים. אישור ההזמנה יעשה על-ידי נציג החברה במרכז ההזמנות בהודעה מתאימה בדואר אלקטרוני או טלפונית או באמצעות שדר פקסימיליה. כל עוד לא אושרה ההזמנה על-ידי החברה כאמור לעיל, תחשב ההזמנה מבחינת החברה ו/או ספקי השירותים כבקשה בלתי חוזרת של המשתמש לרכישת השירותים המוזמנים. החברה ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים לכל טעות שלך בעת הקלדת נתוני הפעולה באתר, לרבות פרטיך האישיים והמזהים. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה שומרת על זכותה לבטל כל הוראה כאמור. פרטי כרטיס האשראי שלך ישמרו ברשות החברה.

2.6
לתשומת ליבך, הגשת פרטים אישיים כוזבים עלול שתיחשב עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז 1977- והינה אסורה מכל וכל. החברה שומרת על זכותה לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל פעולה באתר, שנתגלתה ו/או שנחשדה, כניסיון להונות וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותה כנגד המבצע פעולות אסורות, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם לחברה.

2.7 
החברה תציע באתר את השירותים והמוצרים למכירה על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכמויות כפי שתמצא לנכון ולמתאים מעת לעת.

2.8 לחברה הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מהשירותים ו/או מהמוצרים וכן לקבוע את כמות השירותים ו/או המוצרים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

2.9
אספקה ודמי משלוח: ניתן לרכוש את המוצרים במישרין דרך האתר באמצעות כרטיס אשראי כאמור לעיל ו/או באמצעות שוברים בעלי ערך כספי נקוב ישירות מהצימרים. מועד אספקת השוברים הינו כ- 7 ימי עבודה מיום התשלום . מועד אספקת המוצרים הינו כ- 10 ימי עבודה מיום התשלום.

2.10 הנתונים שיאגרו במחשב של החברה יהוו ראיה לנכונות האמור בהן.

2.11 מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא ו/או באופן חלקי ו/או בכל דרך שהיא ו/או את אספקת המוצרים ו/או השירותים במועדים שנקבעו, ו/או אם מחמת, תקלות במחשוב ו/או במערכות הטלפון ו/או בכל גורם תקשורת אחר ו/או מחמת חדירה בלתי חוקית באתר ו/או מעומס גולשים באתר ו/או בשל "וירוס" ו/או בשל כל גורם אחר שאינו בשליטת החברה יהיו שיבושים באתר ו/או בהשלמת תהליך הרכישה, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון אחר ימנע ו/או יפגע תהליך הרכישה, רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה בהתאמה, הכל על פי שיקול דעתה, ולך לא תהא כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בשל כך.

2.12 במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצרים ו/או השירותים, במחירם, בתנאי התשלום, בתמונת המוצרים ו/או השירותים ו/או בכל חומר הדפסה אחר או בקבלת נתונים ממך רשאית החברה לבטל את הרכישה הספציפית ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בשל כך.

2.13 החברה שומרת על זכותה לבטל מכירה מסוימת במקרה שבו נפלה טעות בתום לב בתיאור מוצר או שירות מסוים או שנבצר מהחברה לספק את המוצר או השירות כפי שתואר בטעות ו/או בשל קיומו של כח עליון ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בשל כך.

2.14 החברה מקדישה משאבים ונוקטת באמצעים סבירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה בפרטיות המשתתפים. הנך מצהיר בזאת, כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה כלפי החברה בעניין ובלבד שהחברה אכן נקטה באמצעים סבירים למניעת חדירה ופגיעה בפרטיות, כאמור.

2.15 הנך מאשר בזה, כי ידוע לך שהחברה תישלח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים והנך נותן את הסכמתך לכך. במידה ותבקש ששיגור דואר אלקטרוני אליך, יפסק, עליך להודיע על כך בכתב, מבעוד מועד, לחברה.

2.16 החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה מזמן לזמן וכל שינוי כאמור יחייב אותך, ובלבד שיפורסם באתר.

2.17 רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו אותך ואת החברה.

2.18 תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות המופיעות באתר ובמקרה של אי התאמה, תנאי שימוש אלו יגברו.

2.19 אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

3. ביטולים

ניתן להחזיר מוצר שנרכש באתר , באריזתו המקורית שלא נפתחה ולא נפגמה. זכות זאת נתונה למשך 14 ימים מיום קבלת המוצר. לא ניתן לבטל עסקה לשירות או מוצר שיוצר במיוחד עבור הלקוח על פי מידות או דרישות מיוחדות.

החזר כספי יבוצע על ידי החברה תוך לכל היותר 7 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה וקבלת המוצר בחזרה לרשותה.
ההחזר יבוצע באותו אופן בו בוצע התשלום.
בכל מקרה של ביטול רכישת מוצרים יחויב חשבונך בדמי ביטול בשיעור של 5% מממחיר המוצר או 100 ש"ח (הנמוך מבינהם) ובתוספת דמי המשלוח (במידה והיו).

אין באמור לעיל לגדוע מזכות הביטול עפ"י חוק הגנת הצרכן (תקנות ביטול עסקה התשע"א 2010).

4. אבטחה

אתר זה הינו אתר מאובטח. העברת המידע נעשית באופן מוצפן לחלוטין על פי פרוטוקול SSL. הפרטים הנמסרים על-ידך (כולל פרטי כרטיס האשראי) נשמרים על ידי שרת מאובטח.

5. הגבלת אחריות

5.1 החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות השירותים ו/או המוצרים המוצגים באתר או באתרים מקושרים (לרבות בנוגע לתכנים הנמסרים לפרסום) ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר. כמו כן החברה אינה אחראית ולא תשא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו (לרבות על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר (download).

5.2 התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד.

5.3 החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות, הכתבות, הפרסומים והמידע המסחרי שיפורסמו באתר. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר. כמו כן החברה אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתר זה ו/או באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר ו/או שאתרים אחרים מפנים אליהם וכל הסתמכות שלך על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר זה ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות באתר ו/או באתרים אחרים, נעשה על פי שיקול דעתך ועל אחריותך הבלעדית.

5.4 החברה לא תישא באחריות לשירותים ו/או למוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או באתרים אליהם הגעת באמצעות קישורים ולרכישות אשר יתבצעו באמצעות פרסומים אלו והיא לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בינך לבין נותני השירותים ו/או מספקי המוצרים כאמור. פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו החברה הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם. החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

5.5 השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

5.6 החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה.

5.7 החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

5.8 בכל מקום בו לא נאמר אחרת, כל מאפיין (feature) חדש באתר, אשר משנה, משפר או מציג בצורה אחרת את השירותים הניתנים במסגרתו, יהיה כפוף לתנאי שימוש אלו. במקרה בו יתווספו שירותים נוספים לאתר, ייתכן ותצטרך להביע את הסכמתך הנפרדת לתנאים הנוספים המתחייבים מן השימוש בו.

6. הגנה על פרטיות

6.1 מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי שנמסר על ידך, כחלק מתהליך רכישת שירותים ו/או מוצרים מסוימים, המידע האישי המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותי האתר, וכן על מידע שנאסף אודותיך על ידי החברה בזמן שאתה גולש באתר.

6.2 החברה אינה נושאת כל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותה ע"י צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים באתר (כגון חברות אשר שירותיהם ו/או מוצריהם מוצגים באתר), ואשר אינם בשליטתה של החברה. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ותנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.

6.3 החברה תמנע ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא במקרה בו החברה תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

6.4
החברה רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באתר - ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר - לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

7. קניין רוחני

כל הדפים המצויים באתר, לרבות הנתונים והמידע שהם מכילים, הלוגו והסימן dryang, הרעיון העומד בבסיסו של האתר הם רכושה הבלעדי של החברה ו/או צדדים שלישיים ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידי החברה באתר כמקנים רשיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים לרבות dryang וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה ו/או לצדדים שלישיים. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.

8. דין ומקום שיפוט

סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת שתתגלע בין החברה לבינך, תהיה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב - יפו ותידון על פי דיני ישראל.


Say something here...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.